Ştiri


 Promulgarea Proiectului de Lege privind pieţele de instrumente financiare - Devine Legea nr.126/2018
LINK: http://www.cdep.ro/pls/proiecte/docs/2018/pr253_18.pdf
Data 14/06/2018
 REGULAMENT nr. 6 /2018 pentru modificarea Regulamentului ASF nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecv
Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 10 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează: Link: https://asfromania.ro/legislatie/legislatie-sectoriala/legislatie-capital/legislatie-secundara-cnvm/regulamente-cnvm/479-2018-regulamente-piata-de-capital-1/6380-regulament-nr-6-2018-pentru-modificarea-regulamentului-asf-nr-3-2014-privind-unele-aspecte-legate-de-aplicarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-99-2006-privind-institutiile-de-credit-si-adecvarea-capitalului-si-a-regulamentului-ue-nr-575-2013-al-parl
Data 18/05/2018
 REGULAMENT nr.5/ 2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
Sursa: ASF Link: https://asfromania.ro/legislatie/legislatie-sectoriala/legislatie-capital/legislatie-secundara-cnvm/regulamente-cnvm/479-2018-regulamente-piata-de-capital-1/6373-regulament-nr-5-2018-privind-emitentii-de-instrumente-financiare-si-operatiuni-de-piata
Data 11/05/2018
 Profesioniştii pieţei de capital cer impozit de 1% pentru câştigul din investiţiile mai mari de un an
Organizaţia Profesioniştilor Pieţei de Capital (OPPC) a transmis Comisiei de buget-finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor propuneri de modificare a proiectului Codului fiscal, astfel cum acesta a fost adoptat de Senatul României, Camera Deputaţilor fiind în această situaţie cameră decizională. OPPC propune modificarea dispoziţiilor articolului numărul 123 din proiectul Codului fiscal, în forma adoptată de Senatul României, în sensul reducerii impozitului pe câştigul net din transferul titlurilor de valoare pentru titlurile deţinute mai mult de 365 de zile de la 16% la 1%. De asemenea, organizaţia propune menţinerea soluţiei juridice existente în prezent în privinţa contribuţiei la bugetul asigurărilor sociale de sănătate aferente investiţiilor pe piaţa de capital, respectiv obligativitatea plăţii CASS numai în măsura în care contribuabilul nu realizează venituri salariale sau venituri asimilate salariilor. „Aceste modificări sunt menite să stimuleze investiţiile pe piaţa de capital din România şi să sprijine o dezvoltare durabilă a acesteia, cu un efect benefic asupra întregii economii, ţinând cont şi de faptul că veniturile colectate de statul român din impozitul pe transferul titlurilor de valoare au o valoare extrem de redusă”, a spus avocatul Cristian Duţescu, preşedintele organizaţiei.
Data 15/05/2015
 UE spera la unificarea pieţelor de capital până în 2019
Uniunea Europeană intenţionează să finalizeze uniunea pieţelor de capital până în anul 2019, începând prin încurajarea investiţiilor directe în companii. În prezent, aproximativ 80% din finanţarea pentru companiile din Europa vine de la bănci şi restul de pe pieţele financiare, o situaţie complet opusă faţă de cea din SUA unde finanţarea de pe pieţele financiare a ajutat firmele să-şi revină mai repede de pe urma crizei financiare. In prezent, nivelul investiţiilor în cele 28 de state membre UE este cu 230-370 de miliarde de euro sub nivelul istoric iar creşterea tranzacţiilor cu acţiuni şi bonduri ar putea aduce beneficii importante în timp.
Data 28/01/2015
 Conferința Națională a Pieței de Capital (ediția 2014)
Conferința Națională a Pieței de Capital, ediția 2014, va avea loc pe 24 noiembrie la Palatul Parlamentului (Sala Drepturilor Omului). Temele abordate de vorbitori acoperă câteva dintre cele mai presante probleme ale funcționării pieței de capital din România, cum ar fi: “Consecinţele juridice ale desfiinţării Pieţei RASDAQ”, “Efectele modificărilor legislaţiei pieţei de capital în domeniul SIF-urilor”, “Necesitatea soluţionării legislative a situaţiei Asociaţiei Salariaţilor” și alte teme din domeniu. În condițiile actuale, rezolvarea acestor probleme ar avea un considerabil impact economic, social, juridic și politic. Organizatori: OPPC şi Media XPRIMM
Data 14/10/2014
 Parlamentul a promulgat legea privind clarificarea statutului juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate
"Art. 1. - Prezenta lege reglementează procedura legală de urmat pentru clarificarea situaţiei acţiunilor tranzacţionate pe Piaţa RASDAQ, precum şi a acţiunilor tranzacţionate pe piaţa acţiunilor necotate, în vederea punerii de acord cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Directivei 204/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pieţele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE şi 93/6/CEE ale Consiliului şi a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului. Art. 2.- (1) Consiliile de administraţie/directoratele societăţilor ale căror acţiuni sunt tranzacţionate pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa acţiunilor necotate, au obligaţia să convoace şi să efectueze demersurile necesare pentru desfăşurarea adunărilor generale extraordinare a acţionarilor, în termen de 120 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în condiţiile stabilite de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu scopul dezbaterii de către acţionari a situaţiei create de lipsa cadrului legal de funcţionare a Pieţei RASDAQ, precum şi pentru ca aceştia săia o decizie privitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacţionare a acţiunilor emise de societate pe o piaţă reglementată sau a tranzacţionării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare, în baza prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi a reglementărilor emise de A.S.F. (2) În vederea informării corecte a acţionarilor, consiliul de administraţie/directoratul societăţii va întocmi şi va pune la dispoziţia acestora, în condiţiile art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, un raport cuprinzând: a) cadrul juridic aplicabil tranzacţionării acţiunilor pe o piaţă reglementată, respectiv a tranzacţionării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare; b) prezentarea pieţelor reglementate şi a sistemelor alternative de tranzacţionare pe care pot fi tranzacţionate acţiunile societăţii. (3) Pe lângă cerinţele de publicare stabilite prin art. 131 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea adoptatăde adunarea generalăa acţionarilor va fi publicată şi pe pagina web a A.S.F., pe pagina web a B.V.B., precum şi într-un cotidian de largă răspândire la nivel naţional. Dacă societatea dispune de o pagină web proprie, hotărârea va fi publicată şi pe această pagină. Art. 3.- (1) În situaţia în care adunarea generală a acţionarilor hotărăşte ca societatea să nu facă demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzacţionare a acţiunilor emise de societate pe o piaţă reglementată sau a tranzacţionării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare, acţionarii au dreptul de a se retrage din societate în condiţiile art. 134 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Prin derogare de la prevederile art. 134 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, termenul în care acţionarii îşi pot exercita dreptul de retragere este de 90 zile de la publicarea hotărârii adunării generale a acţionarilor în condiţiile art. 2 alin (3). Art. 4. - (1) Acţionarii au dreptul de a se retrage din societate şi în cazurile în care adunarea generală convocată potrivit prevederilor art. 2: a) nu se desfăşoară din cauza neîndeplinirii condiţiilor legale de cvorum; b) nu adoptă nicio hotărâre prin neîndeplinirea condiţiilor legale de majoritate; c) nu se desfăşoară în termenul de 120 zile stabilit la art. 2 alin. (1). (2) Termenul de exercitare a dreptului de retragere curge de la data adunării generale în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), respectiv de la expirarea termenului prevăzut la art. 2, în cazul prevăzut la alin. (1) lit. c). Art. 5.- Prevederile art. 3, 4 şi ale art. 7 alin. (3) nu se aplică în cazul societăţilor ale căror acţiuni sunt tranzacţionate pe piaţa acţiunilor necotate. Art. 6.- (1) În situaţia în care adunarea generalăa acţionarilor aprobă iniţierea demersurilor pentruadmiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată/autorizată de A.S.F., societatea reglementată de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să transmită la A.S.F., în termen de cel mult 90 de zile de la data adoptării hotărârii adunării generale a acţionarilor, prospectul de admitere la tranzacţionare, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în vederea aprobării acestuia. (2) A.S.F. nu percepe tarif pentru aprobarea prospectului prevăzut la alin. (1). Art. 7.- (1) Analizând documentaţia înaintată de către societate în susţinerea cererii deadmitere a acţiunilor emise de către aceasta pe o piaţă reglementată, A.S.F. va emite o decizie de admitere la tranzacţionare a acestora pe piaţa reglementatăsau de respingere a cererii în baza prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Decizia A.S.F. va fi publicată pe pagina web a A.S.F., pe pagina web a B.V.B., în Buletinul A.S.F., precum şi într-un cotidian de largă răspândire la nivel naţional. Dacă societatea dispune de o pagină web proprie, decizia va fi publicată şi pe această pagină. (3) În situaţia în care A.S.F. nu admite tranzacţionarea acţiunilor pe piaţa reglementată, acţionarii societăţii au dreptul de a se retrage din societate în condiţiile stabilite la art. 3. Termenul stabilit la art. 3 curge de la data publicării deciziei A.S.F. (4) Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi în cazul procedurii derulate de societate în vederea tranzacţionării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare. Art. 8. - (1) Constituie contravenţii şi se pedepsesc cu amendă de la 5.000 lei la 100.000 lei următoarele fapte: a) nerespectarea termenului stabilit la art.2 alin. (1) de către consiliul de administraţie/directoratul societăţii; b) încălcarea prevederilor art. 6 alin (1) de către consiliul de administraţie/directoratul societăţii. (2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor prevăzute se realizeazăde către organele cu atribuţii de control ale A.S.F. Art. 9.- (1) Activitatea Pieţei RASDAQ şi a pieţei valorilor mobiliare necotate înceteazăde drept la 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (2) A.S.F. va emite reglementări în aplicarea prevederilor prezentei legi în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia, reglementări care se publicăîn Monitorul Oficial al României, Partea I. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată."
Data 13/10/2014
 Scotienii au votat azi
Daca referendumul va duce la independenta Scotiei, pietele intreaba: ce se intampla cu datoria publica? Guvernul britanic a incercat sa reasigure pietele afirmand ca isi va onora datoriile, inclusiv partea Scotiei, chiar daca tara isi va proclama independenta. In acest scenariu, Scotia ii va datora Marii Britanii aproape 130 de miliarde de lire sterline, adica aproximativ 10% din datoria publica a Regatului Unit. Secesionistii afirma ca sunt gata sa plateasca, dar Standard & Poor afirma ca noua si firava economie a Scotiei, care va fi de aceeasi marime cu cea a Portugaliei, va fi mult mai predispusa la socurile pietelor intrucat va depinde in mare masura de volatilitatea castigurilor de pe urma industriei de petrol si gaze naturale. sursa: www.europolitics.ro
Data 18/09/2014
 ASF a depus raportul anual pentru 2013
Raportul anual 2013 a fost analizat şi aprobat de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară în şedința din 25 iunie 2014 şi a fost înaintat Parlamentului României în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea şi funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară. Acest raport anual prezintă evenimentele din anul calendaristic 2013 şi reflectă datele la 31 decembrie 2013. sursa: http://www.asfromania.ro/index.php/publicatii/rapoarte-anuale/rapoarte-asf
Data 09/09/2014
 "Tinere talente", 2014
Autoritatea de Supraveghere Financiară şi Academia de Studii Economice Bucureşti au încheiat pe data de 17 iunie 2014, în cadrul Programului „Tinere Talente”, un protocol pentru identificarea şi selectarea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor cu rezultate deosebite, în vederea recrutării în cadrul ASF. detalii la: http://www.asfromania.ro/index.php/despre-asf/cariere/tinere-talente
Data 09/09/2014
 Statul a vândut cu discount de 9% pachetul de 15% din Transgaz. A luat 179 lei pe acţiune!
Ultimul pret de la BVB era 197 lei/ actiune. Pe 15% din companie a obtinut 72 milioane euro. Interesul investitorilor va creste si datorita faptului ca free-floatul actiunii va fi de aproximativ 30%. In final lichiditatea actiunii va fi mai mare ducand la cresterea volumelor de tranzactionare.
Data 17/04/2013
 Incetare contract de mandat Director General Bursa de Valori Bucuresti
Consiliul de Administrație al Bursei de Valori București, a decis în ședința sa din data de 28 martie 2013 transmiterea unei notificări de încetare a contractului de mandat încheiat cu dl. Victor Cionga.
Data 29/03/2013
 Lansare a sistemului alternativ de tranzactionare Best X
Joi 14 februarie la hotel Royal va fi o prezentare a sistemului alternativ de tranzactionare BEST X. Sistemul este administrat, in calitate de operator de sistem, de catre SSIF Muntenia Global Invest si are autorizatia CNVM. “Best X reprezinta o premiera in Romania si o provocare, totodata. Va rugam sa fiti alaturi de noua piata si sa-I acordati cel mai important capital pentru ea: increderea, interesul si curiozitatea dumneavoastra!” semneaza Alexandru Paverman –PDG si av Septimiu Stoica, PhD.
Data 10/02/2013
 S-a oprit cresterea actiunilor si intarirea leului?
In ultimele zile asistam la mici corectii de pret pe actiuni si la o revenire usoara a euro pentru trei zile consecutiv. Oare s-a terminat euforia de dupa alegeri? gata cu intrarile de valuta. Invesitorii pe burse nu mai sunt dispusi sa cumpere cu orice pret si la orice pret. E nevoie de ceva nou pozitiv ca trendul inceput dupa alegeri sa continue. Ce ar putea fi? Oferta Transgaz pana in aprilie sau un IPO pana in vara la una din marile companii. Piata trebuie sa le ofere investitorilor ceea ce isi doresc si anume: Pentru retail, IPO-uri la discount de 10-20%, si pentru institutionali free-float mai mare la companiile listate. Din partea statului un program coerent economic cu facilitati fiscale si proiecte de dezvoltare clare ar fi un impuls pentru investitorii locali si internatioali sa continue sa investeasca.
Data 22/01/2013
 Iese Banca Carpatica din anonimat?
Saptamana care s-a incheiat a adus cresteri mari pentru Banca Carpatica (BCC), trezind-o din anonimatul in care a intrat de mai bine de 3 ani. Pretul actiunii a crescut pe baza speculatiilor de preluare din partea unui fond de investitii ajungand la nivelul de 0,53 lei/act, nivel atins ultima oara in Mai anul trecut.
Data 11/01/2013
Pagina 1 din 2 |   Salt la pagina


NOUTAŢI
12.12
S-a semnat primul contract colectiv de muncă între sindicate şi bancheri: salariul minim în bănci va fi de 2.500 de lei în următorii doi ani

Constantin Paraschiv, președintele Federației Sindicatelor din Asigurări și Bănci,...Mai mult

13.12
O nouă bancă în România. Revolut a obţinut licenţa bancară europeană

 Cel mai cunoscut serviciu al Revolut este cel legat de carduri şi de posibilitatea d...Mai mult

13.12
ROBOR a devenit o nouă vedetă care domină dezbaterea publică, după ce a urcat cu 51% în 11 luni - RETROSPECTIVĂ 2018

Creşterea indicelui ROBOR a început în toamna anului trecut, având o evoluţie fulm...Mai mult


ŞTIRI
14.06
Promulgarea Proiectului de Lege privind pieţele de instrumente financiare - Devine Legea nr.126/2018
LINK: http://www.cdep.ro/pls/proiecte/docs/2018/pr253_18.pdf ...Mai mult
18.05
REGULAMENT nr. 6 /2018 pentru modificarea Regulamentului ASF nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecv
Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind unele aspecte le...Mai mult
11.05
REGULAMENT nr.5/ 2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
Sursa: ASF Link: https://asfromania.ro/legislatie/legislatie-sectoriala/legislatie-capita...Mai mult
15.05
Profesioniştii pieţei de capital cer impozit de 1% pentru câştigul din investiţiile mai mari de un an
Organizaţia Profesioniştilor Pieţei de Capital (OPPC) a transmis Comisiei de buget-fina...Mai mult
28.01
UE spera la unificarea pieţelor de capital până în 2019
Uniunea Europeană intenţionează să finalizeze uniunea pieţelor de capital până în ...Mai mult
14.10
Conferința Națională a Pieței de Capital (ediția 2014)
Conferința Națională a Pieței de Capital, ediția 2014, va avea loc pe 24 noiembrie la...Mai mult
13.10
Parlamentul a promulgat legea privind clarificarea statutului juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate
"Art. 1. - Prezenta lege reglementează procedura legală de urmat pentru clarificarea ...Mai mult
18.09
Scotienii au votat azi
Daca referendumul va duce la independenta Scotiei, pietele intreaba: ce se intampla cu dat...Mai mult
09.09
ASF a depus raportul anual pentru 2013
Raportul anual 2013 a fost analizat şi aprobat de Consiliul Autorității de Supraveghere...Mai mult
09.09
"Tinere talente", 2014
Autoritatea de Supraveghere Financiară şi Academia de Studii Economice Bucureşti au î...Mai mult
17.04
Statul a vândut cu discount de 9% pachetul de 15% din Transgaz. A luat 179 lei pe acţiune!
Ultimul pret de la BVB era 197 lei/ actiune. Pe 15% din companie a obtinut 72 milioane eur...Mai mult
29.03
Incetare contract de mandat Director General Bursa de Valori Bucuresti
Consiliul de Administrație al Bursei de Valori București, a decis în ședința sa din d...Mai mult
10.02
Lansare a sistemului alternativ de tranzactionare Best X
Joi 14 februarie la hotel Royal va fi o prezentare a sistemului alternativ de tranzactiona...Mai mult
22.01
S-a oprit cresterea actiunilor si intarirea leului?
In ultimele zile asistam la mici corectii de pret pe actiuni si la o revenire usoara a eur...Mai mult
11.01
Iese Banca Carpatica din anonimat?
Saptamana care s-a incheiat a adus cresteri mari pentru Banca Carpatica (BCC), trezind-o d...Mai mult
04.01
Lansare OPPC 23 Ianuarie 2013
La data de 23 ianuarie 2013, va fi lansat public OPPC. ...Mai mult
04.01
Şomajul in crestere din SUA aduce pesimism pe bursele europene dupa doua zile de cresteri
Bursa de la Bucuresti reactioneaza cu intarziere la datele din US. In prima zi de tranzact...Mai mult
EVENIMENTE
image
FONDURI DE INVESTIȚII ALTERNATIVE – OPORTUNITĂȚI PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMICĂ A ROMÂNIEI
Organizația Profesioniștilor din Piața de Capit...Mai mult
Data 12/06/2018
image
Piața Financiară de Investiții în 2018 - 24.11.2017
În data de 24 Noiembrie 2017 va avea loc conferin...Mai mult
Data 22/11/2017
image
CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ 16.10.2017 – 20.10.2017
Organizația Profesioniștilor Pieței de Capital ...Mai mult
Data 09/10/2017
image
"Aplicarea dreptului pieței de capital" - seminar dedicat formării procurorilor, 8-9 mai 2017
În datele de 8 si 9 mai 2017, Institutul Naționa...Mai mult
Data 15/05/2017
image
Conferinţa-Dezbatere națională “MiFID II / MiFIR 2018 – O schimbare fundamentală. Cât de pregatită este piața de capital românească?"
În data 16 februarie 2017 OPPC organizează o con...Mai mult
Data 15/02/2017
image
Dezbatere națională “Abuzul de piață: Accesul la informațiile privilegiate ale companiilor listate și manipularea pieței - Obligații, Riscuri, Sancțiuni”, 29 noiembrie 2016, București
Astăzi, 29 noiembrie 2016, OPPC a organizat o dez...Mai mult
Data 29/11/2016
image
“PIAȚA DE CAPITAL - INCLUSĂ ÎN PROIECTUL DE ȚARĂ?”, 24 noiembrie 2016
În data de 24 noiembrie 2016, sub coodonarea domn...Mai mult
Data 28/11/2016
image
“Aplicarea dreptului pieţei de capital” - seminar dedicat formării procurorilor, 20-21 octombrie 2016
În datele de 20 și 21 octombrie 2016, Institutul...Mai mult
Data 27/11/2016
image
Conferinta "Aplicarea dreptului pietei de capital" 8-9 septembrie, Bucuresti
In 8-9 septembrie Organizatia Profesionistilor Pie...Mai mult
Data 07/09/2016
image
CONFERINTA 17 MARTIE 2016 - " Fonduri alternative de investiții. Schimbări.Perspective.Oportunități".
Joi, 17 Martie 2016, la Hotel Marriott Bucharest G...Mai mult
Data 04/03/2016
image
CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ 05.10.2015 – 10.10.2015
Conform autorizației ASF nr. 198 / 02.10.2015, O...Mai mult
Data 06/10/2015
image
Decizia de atestare a OPPC ca organism de formare profesionala
Autoritatea de Supraveghere Financiara Decizia ...Mai mult
Data 28/01/2015
image
Conferința Naţională a Pieţei de Capital (CNPC 2014)
Luni, 24 noiembrie 2014, a avut loc Conferința Na...Mai mult
Data 10/12/2014
image
Seminarul INM "Piata de Capital", 20-21 noiembrie, Bucuresti
Intre 20–21 noiembrie a avut loc ultimul seminar...Mai mult
Data 30/11/2014
image
Seminar INM, 2-3 iunie 2014
Seminarul INM "Piata de Capital", 2-3 iunie, Bucur...Mai mult
Data 05/06/2014
image
Seminar INM, 22-23 mai 2014
Intre 22 – 23 mai a avut loc seminarul “Piata ...Mai mult
Data 06/05/2014
image
Conferinta "Aplicarea dreptului pietei de capital", 2013
Institutul National al Magistraturii (INM) si Orga...Mai mult
Data 24/09/2013
image
Lansare ”Strategie pentru piata de capital”
In curand OPPC va lansa public materialul ”Dezvo...Mai mult
Data 22/04/2013
image
Money Talks - Interviuri cu specialisti
Ai lichiditati de investit si nu stii care e cea m...Mai mult
Data 07/04/2013
image
Lansare OPPC 23 Ianuarie 2013
Lansarea OPPC va avea loc la Hotel Marriot in fata...Mai mult
Data 04/01/2013

PARTENERI

INFO

Vizitatori